Havah Nagilah


Havah nagilah, Havah nagilah,
Havah nagilah v’nism’chah.
Havah nagilah, Havah nagilah
Havah nagilah v’nism’chah.

Havah n’ran’ nah,
Havah n’ran’ nah,
Havah n’ran’ nah v’nism’cha.

Havah n’ran’ nah,
Havah n’ran’ nah,
Havah n’ran’ nah v’nism’cha.

Uru, Uru achim,
Uru achim
B’lev sameiach,
Uru achim b’lev sameiach,
Uru achim
B’lev sameiach,
Uru achim b’lev sameiach,
Uru achim! Uru achim!
B’lev sa meiach.

Rate